برای دانلود گواهی ارزش افزوده برروی عکس زیر کلیک کنید:

●اعتبار این گواهینامه از تاریخ مشمولیت تا مادامیکه مودی در نشانی یاد شده فعالیت دارد اعتبار دارد.