مشتری گرامی با تشکر از انتخاب شما، گارانتی GREEN آسیب های مربوط به اشکالات و نواقص تولیدی صندلی شما را در صورت استفاده صحیح و داشتن سلامت ظاهری به مدت 18 ماه گارانتی می نماید. دریافت این ضمانتنامه به منزله قبول شرایط توسط مشتریان می باشد.

  • مدت زمان گارانتی محصول بر اساس تاریخ ذکر شده روی لیبل گارانتی و یا در سایت گارانتی GREEN می باشد.
  • هرگونه آسیب و مخدوش شدن سریال محصول، موجب ابطال گارانتی می گردد و گارانتی GREEN مسئولیتی برای تعمیر به صورت خارج از گارانتی ندارد.
  • آسیب های وارده به روکش صندلی( تغییر رنگ، ترک خوردگی، پارگی و سوختگی )، هرگونه شکستگی، آب خوردگی و خرابی ناشی از وارد نمودن فشار و ضربات شدید، خرابی های ناشی از حمل و نقل، صدمات ناشی از تماس محصول با اشیا گرم، آتش، نور مستقیم خورشید و مواد شیمیایی،سوختگی ظاهری، تعمیر یا دستکاری محصول توسط افراد غیرمجاز، استفاده از محصول در سطح ناهموار، تغییر حالت فوم و بالشتک ها، بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل زلزله و ... شامل ضمانت گارانتی GREEN نمی گردد.
  • حمل محصول به مراکز گارانتی در تهران و شهرستان ها بر عهده خریدار می باشد.